Reklamı Kapat

Her dilden Ereğli Tarihi

Her dilden Ereğli Tarihi... TÜM DÜNYACA TANINAN EREĞLİ'Yİ VE EREĞLİ TARİHİNİ SİZLER İÇİN 21 DİLDE HAZIRLADIK, TÜM DÜNYA BİR KEZ DAHA OKUSUN ÖĞRENSİN DİYE...

Büyütmek için resme tıklayın

Ereğli Tarihi

Konya Ereğli adını; Bizans İmparatoru Herakliyüs adı ise Yunan mitolojisinde yarı tanrılaşmış bir kahraman olan Herakles'ten gelmektedir.

 “Herakliyüs ” kelimesi zaman içinde Türkçenin ses yapısına uygun olarak; Herakle, İrakle, Eregle, Eregli, Eregliyye, EREĞLİ şeklini almıştır.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde ise I. Alâeddin Keykubad'ın Ereğli'den bir sefer dönüşü geçerken Peygamber Pınarı denilen (şu anda Akhüyük köyünde bulunan) çamurun, yaralı askerlerinin yaralarına şifa olduğundan dolayı buraya ERKİLİ (Ereğli) dediği için adını buradan aldığı yazılır.

Tarih boyunca Hitit, Asur, Kimmer, Frig, Lidya, Pers, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ve Bizans idaresinde kalan Ereğli, 9 asırda Bizans ile Abbasiler arasındaki mücadeleye sahne oldu.

Her dilden Ereğli Tarihi

Anadolu Selçukluları zamanında Türklerin idaresine giren Ereğli, Anadolu Beylikleri zamanında Nure Sufi Bey'in kurduğu Karamanoğlu Beyliğinin 1250-1256 arası ilk başkenti olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet Han devrinde Osmanlı topraklarına katıldı. 20 asırda Bağdat Demiryolunun ilçeden geçmesi ile Ereğli’nin önemi daha da arttı.

Osmanlı Devletinin son döneminde Konya Vilayetine bağlı bir kaza merkezi olan Ereğli, cumhuriyet döneminde de Konya'nın ilçesi olma durumunu devam ettirdi.

Deniz seviyesinden 1054 m yüksekte bulunan Ereğli’nin genel nüfusu 31.12.2014 tarihi itibari ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre 139.131’dir. Bunun 69.145’i erkek, 69.986’ sı kadındır. 2826.65 km² yüzölçümüne sahip ilçenin 87 mahallesi bulunmaktadır. İlçe halkının yarıdan fazlası geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır.

İlçenin en önemli akarsuyu İvriz Çayı üzerinde kurulu İvriz Barajı, Ereğli'de hem tarım alanlarını sulamakta ve içme suyu ihtiyacını da karşılamaktadır.

İlçede baklagiller, sanayi bitkileri, meyve, sebze ve yem bitkileri yetiştirilmektedir. Ereğli’de yetiştirilen kirazlar bir bölümü ihraç edilmektedir. Ulu cami, Ağalar Mescidi, Rüstem Paşa Kervansarayı, Roma Hamamı kalıntıları, çeşitli dönemlerde yapılmış türbeler ve köprüler ilçenin önemli tarihi eserleri arasındadır.

Her dilden Ereğli Tarihi

Dîroka Eregli

Navê Konya Eregli; The û Bîzansê de navê Heraclius tê ji nesla, ku hero nîv-deified di mîtolojiya Greek.

 "Heraclius" peyva li gor avahiya dengê Turkish ser dem; Herakles to, Îraklîyê li ser, li Eregli, Eregli, Eregliyy in, rahişt form of Eregli.

Evliya Çelebi aliman de ye, bi navê pêxember Pinar Alaeddîn Keykubad ya derbas di vegerê de, Eregli (e ku niha li gundê Akhüyük) ji heriyê, ji ber ku leşker jî birîndar xwe ya qenc li birînên ji vir Erkil de (Eregli) navê ji ber ku ew e, ku ji vir hatiye nivîsîn.

Di dirêjiya dîrokê de h'îtîya, Suryanî, Cimmerian, Phrygian, Lydian, Persian, Alexander li Empire, Împaratoriya Romayê û ya din jî ji rêveberiya Bîzansê Eregli, ji cihê şer di navbera Bîzans û Ebbasî 9 sedsalan bû.

Tirkên selçûkî Anatoliyê di rêveberiyê de di nava wê demê Eregli, serwerî Anatoliyayê tê avakirin ji aliyê dem birêz Karamanoğlu Nure Sufi paytexta pêşî ya mîrîtiya ji 1250 bo 1256 bû.

Di dema desthilatdariya qiral Sultan Mehmed li Conqueror Nazîyan ve hate dagirkirin. trenê ya Bexdayê bi rêya bajarê Eregli li 20 sedsalan girîngiya bêtir zêde re derbas bibe.

navenda navçeya Eregli ku di dawiya pêvajoyê de ji parêzgeha Konya yên Împaratorîya Osmanî de, di dema Komarê de girêdayî, rewşa berdewam be, ji bajarê Konyayê.

1054 m diser asta deryayê, li Eregli bi nifûsa giştî ya nifusê Sîstema Nifûsê wek yên 31.12.2014 (zorunlu) li ser 139 131 bingeha. Ji 69 145 mêr û 69 986 jin in. 2826,65 herêma km sq bi navçeya heye 87 taxê. County zêdetir ji nîvê xelkê ji çandinî û sewalkariyê re pêşkêş dike.

İvriz çemê herî girîng de li navçeya İvriz li ser Dam River, Eregli çêkirin û digel ku hewce bû ku avdankirina erdên û vexwarina avê.

duckkuva County, berhemên sinaî, fêkî, sebze û berhemên feed bi bûye. Eregli bi gelyaz mezin di beşa derxistin. Ulu Mizgefta, Mizgefta Axa, Rustem Paşa Caravanserai, kavilên balavên Roman bi di demên cuda de di navbera goran û pira, peykerên dîrokî girîng yên bajêr kirin.

Her dilden Ereğli Tarihi

Eregli History

Konya Eregli name; The Byzantine Emperor Heraclius name comes from Hercules, which is a semi-deified hero in Greek mythology.

 "Heraclius" word in accordance with the Turkish sound structure over time; Herakles to, Irakli on, the Eregli, Eregli, Eregliyy in, took the form of Eregli.

Evliya Çelebi travelogue is Alâeddin Keykubad's called the Prophet Pinar passing the return journey, Eregli (which is currently in Akhüyük village) of mud, because of its wounded soldiers heal the wounds of here Erkil the (Eregli) the name because it is written that from here.

Throughout history the Hittites, Assyrians, Cimmerian, Phrygian, Lydian, Persian, Alexander the Empire, the Roman Empire and the rest of the Byzantine administration Eregli, was the scene of fighting between the Byzantine and Abbasid 9 centuries.

Anatolian Seljuk Turks in the administration within the time Eregli, Anatolian principalities established by Mr. Karamanoğlu time Nure Sufi was the first capital of the principality from 1250 to 1256.

During the reign of Sultan Mehmed the Conqueror was annexed. Baghdad railway to pass through the town of Eregli in 20 centuries importance further increased.

Her dilden Ereğli Tarihi

Eregli district center is connected to the end of the period of Konya province of the Ottoman Empire, the republic period, the situation continued to be the town of Konya.

1054 m above sea level, located in Eregli with the general population of the Address Based Population Registration System as of 31.12.2014 (ABPRS) is based on 139 131. The 69 145 men and 69 986's are women. 2826.65 sq km area with district has 87 neighborhood. County provides more than half of the people living from agriculture and animal husbandry.

İvriz most important river in the district İvriz built on River Dam, Eregli and meets the need to irrigate the farmland and drinking water.

County legumes, industrial crops, fruit, vegetables and feed crops are grown. Eregli are exported cherries grown in a section. Ulu Mosque, Aga's Mosque, Rustem Pasha Caravanserai, the ruins of Roman baths are made at various times between tombs and bridges, important historical monuments of the town.

Her dilden Ereğli Tarihi

Ιστορία Eregli

Το όνομά Konya Eregli? Το Βυζαντινό όνομα Αυτοκράτορας Ηράκλειος προέρχεται από τον Ηρακλή, το οποίο είναι ένα ημι-θεοποιημένου ήρωα της ελληνικής μυθολογίας.

 "Ηράκλειος" λέξη, σύμφωνα με την τουρκική υγιή δομή πάροδο του χρόνου? Ο Ηρακλής με, Ηρακλή για το Eregli, Eregli, Eregliyy μέσα, πήρε τη μορφή της Eregli.

Εβλιγιά Τσελεμπί οδοιπορικό είναι Alaeddin Keykubad ονομάζεται ο Προφήτης Pinar περνώντας το ταξίδι της επιστροφής, Eregli (η οποία είναι επί του παρόντος στο χωριό Akhüyük) της λάσπης, λόγω των τραυματισμένων στρατιωτών της επουλώσει τις πληγές της εδώ Erkil του (Eregli) το όνομα, γιατί είναι γραμμένο ότι από εδώ.

Σε όλη την ιστορία οι Χετταίοι, Ασσύριοι, Κιμμερίων, φρυγική, της Λυδίας, περσικά, Αλέξανδρος ο Αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το υπόλοιπο της βυζαντινής διοίκησης Eregli, ήταν η σκηνή της σύγκρουσης μεταξύ των Βυζαντινών και των Αββασιδών 9 αιώνες.

Ανατολίας Σελτζούκων Τούρκων στη διοίκηση εντός της προθεσμίας Eregli, ηγεμονίες της Ανατολίας συστάθηκε με το χρόνο ο κ Karamanoğlu Nure Σούφι ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του πριγκιπάτου 1250-1256.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του σουλτάνου Μωάμεθ προσαρτήθηκε τον Πορθητή. Βαγδάτη σιδηροδρόμων να περάσει μέσα από την πόλη της Eregli σε 20 αιώνες σημασία αυξηθεί περαιτέρω.

συνοικία κέντρο Eregli συνδέεται με το τέλος της περιόδου της επαρχίας Ικονίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την περίοδο δημοκρατία, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι η πόλη του Ικονίου.

1054 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται στην Eregli με τον γενικό πληθυσμό της διεύθυνσης σύστημα καταχώρισης πληθυσμού της 31.12.2014 (ABPRS) βασίζεται σε 139 131. Οι 69 145 άνδρες και 69 986 είναι γυναίκες. 2826,65 τετραγωνικά χιλιόμετρα περιοχή με περιοχή έχει 87 γειτονιάς. County παρέχει περισσότερο από το ήμισυ των ανθρώπων που ζουν από τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

İvriz σημαντικότερος ποταμός στην περιοχή İvriz χτισμένο πάνω Φράγμα Ποταμών, Eregli και ανταποκρίνεται στην ανάγκη για την άρδευση της γεωργικής γης και το πόσιμο νερό.

Οι County όσπρια, βιομηχανικά φυτά, τα φρούτα, τα λαχανικά και τις καλλιέργειες ζωοτροφών που καλλιεργούνται. Eregli εξάγονται τα κεράσια καλλιεργούνται σε ένα τμήμα. Ulu Τζαμί, Τζαμί Αγά, Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι, τα ερείπια των ρωμαϊκών λουτρών γίνονται σε διάφορους χρόνους μεταξύ τάφους και γέφυρες, σημαντικά ιστορικά μνημεία της πόλης.

Her dilden Ereğli Tarihi

Istoría Eregli

To ónomá Konya Eregli? To Vyzantinó ónoma Aftokrátoras Irákleios proérchetai apó ton Iraklí, to opoío eínai éna imi-theopoiiménou íroa tis ellinikís mythologías.

 "Irákleios" léxi, sýmfona me tin tourkikí ygií domí párodo tou chrónou? O Iraklís me, Iraklí gia to Eregli, Eregli, Eregliyy mésa, píre ti morfí tis Eregli.

Evligiá Tselempí odoiporikó eínai Alaeddin Keykubad onomázetai o Profítis Pinar pernóntas to taxídi tis epistrofís, Eregli (i opoía eínai epí tou paróntos sto chorió Akhüyük) tis láspis, lógo ton travmatisménon stratiotón tis epoulósei tis pligés tis edó Erkil tou (Eregli) to ónoma, giatí eínai gramméno óti apó edó.

Se óli tin istoría oi Chettaíoi, Assýrioi, Kimmeríon, frygikí, tis Lydías, persiká, Aléxandros o Aftokratoría, i Romaïkí Aftokratoría kai to ypóloipo tis vyzantinís dioíkisis Eregli, ítan i skiní tis sýnkrousis metaxý ton Vyzantinón kai ton Avvasidón 9 aiónes.

Anatolías Seltzoúkon Toúrkon sti dioíkisi entós tis prothesmías Eregli, igemoníes tis Anatolías systáthike me to chróno o k Karamanoğlu Nure Soúfi ítan i próti protévousa tou prinkipátou 1250-1256.

Katá ti diárkeia tis vasileías tou soultánou Moámeth prosartíthike ton Porthití. Vagdáti sidirodrómon na perásei mésa apó tin póli tis Eregli se 20 aiónes simasía afxitheí peraitéro.

synoikía kéntro Eregli syndéetai me to télos tis periódou tis eparchías Ikoníou tis Othomanikís Aftokratorías, tin período dimokratía, i katástasi exakoloutheí na eínai i póli tou Ikoníou.

1054 métra páno apó tin epifáneia tis thálassas, vrísketai stin Eregli me ton genikó plithysmó tis diéfthynsis sýstima katachórisis plithysmoú tis 31.12.2014 (ABPRS) vasízetai se 139 131. Oi 69 145 ándres kai 69 986 eínai gynaíkes. 2826,65 tetragoniká chiliómetra periochí me periochí échei 87 geitoniás. County paréchei perissótero apó to ímisy ton anthrópon pou zoun apó ti georgía kai tin ktinotrofía.

İvriz simantikóteros potamós stin periochí İvriz chtisméno páno Frágma Potamón, Eregli kai antapokrínetai stin anánki gia tin árdefsi tis georgikís gis kai to pósimo neró.

Oi County óspria, viomichaniká fytá, ta froúta, ta lachaniká kai tis kalliérgeies zootrofón pou kalliergoúntai. Eregli exágontai ta kerásia kalliergoúntai se éna tmíma. Ulu Tzamí, Tzamí Agá, Roustém Pasá Karaván Serái, ta ereípia ton romaïkón loutrón gínontai se diáforous chrónous metaxý táfous kai géfyres, simantiká istoriká mnimeía tis pólis.

Her dilden Ereğli Tarihi

Eregli Geschichte

Konya Eregli Namen; Der byzantinische Kaiser Heraklius Name kommt von Hercules, die ein halb vergöttert Held in der griechischen Mythologie ist.

 "Heraklius" Wort in Übereinstimmung mit der türkischen Klangstruktur im Laufe der Zeit; Herakles, Irakli auf, die Eregli, Eregli, Eregliyy in, nahm die Form von Eregli.

Evliya Çelebi travelogue ist Alâeddin Keykubad des gerufenen der Prophet Pinar die Rückfahrt vorbei, Eregli (die derzeit in Akhüyük Dorf) von Schlamm, wegen seiner verwundeten Soldaten Erkil der (Eregli) den Namen, die Wunden von hier heilen, weil es von hier geschrieben wird, dass.

Im Laufe der Geschichte die Hethiter, Assyrer, Cimmerier, phrygische, Lydian, Perser, Alexander das Reich, das Römische Reich und der Rest der byzantinischen Verwaltung Eregli, war die Szene zwischen dem byzantinischen von Kämpfen und 9 Jahrhunderte Abbasiden.

Anatolischen Seldschuken in der Verwaltung innerhalb der Zeit Eregli, anatolischen Fürstentümer gegründet von Herrn Karamanoğlu Zeit Nure Sufi war die erste Hauptstadt des Fürstentums 1250-1256.

Während der Herrschaft von Sultan Mehmed dem Eroberer wurde beigefügt. Bagdad-Bahn durch die Stadt Eregli passieren in 20 Jahrhunderten Bedeutung weiter erhöht.

Eregli Bezirk Mitte bis zum Ende der Periode von Konya Provinz des Osmanischen Reiches, der Republik Zeit verbunden ist, setzte sich die Situation der Stadt Konya zu sein.

1054 m über dem Meeresspiegel, liegt in Eregli mit der allgemeinen Bevölkerung der adressbasierten Population Registration System ab 31.12.2014 (ABPRS) auf 139 131 basiert. Die 69 145 Männer und 69 986 der Frauen sind. 2826,65 Quadratkilometer Fläche mit Bezirk hat 87 Nachbarschaft. Landkreis bietet mehr als die Hälfte der Menschen aus der Landwirtschaft und Viehzucht leben.

Ivriz wichtigste Fluss im Bezirk Ivriz am River Dam gebaut, Eregli und erfüllt die Notwendigkeit, das Ackerland und Trinkwasser zu bewässern.

Landkreis Leguminosen, Industriepflanzen, Obst, Gemüse und Futterpflanzen angebaut werden. Eregli sind Kirschen in einem Abschnitt gewachsen exportiert. Ulu-Moschee, Aga-Moschee, Rustem Pascha Karawanserei, die Ruinen der römischen Thermen sind zu verschiedenen Zeiten zwischen Gräbern und Brücken, wichtige historische Denkmäler der Stadt gemacht.

Her dilden Ereğli Tarihi

Historia Eregli

Emri Konya Eregli; Bizantin Emri perandori Herakliu vjen nga Hercules, i cili është një hero gjysmë-hyjnizuar në mitologji greke.

 "Herakliu" fjalë në përputhje me strukturën turke shëndoshë me kalimin e kohës; Herakles të, Irakli radhë, Eregli, Eregli, Eregliyy në, mori formën e Eregli.

Evlija Çelebi udhëtimesh është Alaeddin Keykubad e quajti Profeti Pinar kaluar udhëtimin e kthimit, Eregli (e cila është aktualisht në fshatin Akhüyük) e baltë, për shkak të ushtarëve të saj të plagosur shëruar plagët e këtu Erkil së (Eregli) emri, sepse është shkruar se nga këtu.

Gjatë historisë të Hitejve, Asirisë, Cimmerian, Phrygian, Lydian, Persian, Alexander Perandoria, Perandoria Romake dhe pjesa tjetër e administratës bizantine Eregli, ishte skena e luftimeve mes bizantine dhe Abbasid 9 shekuj.

Anadollit selxhuke Turqit në administratën brenda kohës Eregli, principatat Anadollit vendosura nga kohore Mr. Karamanoğlu Nure Sufi ishte kryeqyteti i parë i principatës nga 1250 në 1256.

Gjatë sundimit të Sulltan Mehmet Pushtuesi u aneksua. Bagdadi hekurudhor të kalojë nëpër qytetin e Eregli në 20 shekuj rëndësinë në rritje të mëtejshme.

Qendra e qarkut Eregli është e lidhur deri në fund të periudhës së provincës Konya të Perandorisë Osmane, në periudhën republika, situata vazhdon të jetë qyteti i Konia.

1054 m mbi nivelin e detit, ndodhet në Eregli me popullatën e përgjithshme të Adresave Bazuar Sistemit të Regjistrimit Popullsia që nga 31.12.2014 (ABPRS) është i bazuar në 139 131. Të 69 145 burra dhe 69 986 janë gra. 2826,65 zonë sq km me rrethin ka 87 lagje. County ofron më shumë se gjysma e njerëzve që jetojnë prej bujqësi dhe blegtori.

İvriz lumi më i rëndësishëm në rrethin İvriz ndërtuar mbi lumin Dam, Eregli dhe plotëson nevojën për të ujitur të tokës bujqësore dhe të pirë ujë.

bishtajore County, bimë industriale, fruta, perime dhe kultura e ushqimit janë rritur. Eregli eksportohen qershi rritur në një seksion. Ulu Xhamia, Xhamia Agës, Rustem Pasha Caravanserai, rrënojat e banjave romake janë bërë në kohë të ndryshme midis varreve dhe urave, monumenteve të rëndësishme historike të qytetit.

Her dilden Ereğli Tarihi

Eregli Historia

Konya Eregli izena; The Bizantziar Herakliok enperadoreak name Hercules, erdi-jainkotu greziar mitologiako heroi bat da dator.

 "Heraklio" Turkiako soinu denboran zehar egitura jarraituz hitza; Herakles den, Irakli on, Eregli du, Eregli, Eregliyy ere, Eregli forma hartu.

Evliya Çelebi Bidaia da Alâeddin Keykubad deitzen Profeta Pinar du itzulera bidaia, Eregli (gaur egun Akhüyük herrian) lokatzez pasatuz, bere soldadu zauritu duelako sendatu hemen (Eregli) izenarekin Erkil zauriak scribatua da delako hori hemendik.

Historian zehar hititak, asiriarrek, Cimmerian, Phrygian, Lydian, Persian, Alexander Inperio, Erromatar Inperioaren eta Bizantziar administrazio Eregli gainerako, bizantziar eta abbastarren 9 mendeen arteko borroka eszena izan zen.

Anatolian Seljuk denbora Eregli barruan administrazioan Turks, Mr. Karamanoğlu denbora Nure Sufi ezarritako Anatoliako printzerriak printzerriko lehen hiriburua izan zen 1250 tik 1256 ra.

Sultan Mehmed garaian Conquistador eranskinean. Bagdadeko trenbide Eregli udalerrian 20 mendeetan garrantzi gehiago handitu pasatzen.

Eregli auzoan zentro Konya Otomandar Inperioaren, errepublika epea probintziako epe amaieran konektatutako, egoera jarraitu Konya herrian izan den.

1054 itsas mailatik m, Eregli kokatutako Helbidea populazio Izen ematea Sistema 31.12.2014 (ABPRS) gisa populazio orokorrarekin 139 131 oinarritzen da. The 69 145 gizon eta 69 986 emakume dira. 2826,65 km² auzoan inguruan 87 auzo ditu. County nekazaritza eta abeltzaintza batetik bizi diren pertsonen erdiak baino gehiago eskaintzen ditu.

İvriz garrantzitsuena auzoan İvriz River Dam, Eregli gainean eraiki eta beharra nekazaritza eta edateko ura ureztatzeko batzartu ibaia.

County lekaleak, labore industrialak, fruta, barazki eta feed laboreak landatzen dira. Eregli esportatzen diren atal bat hazi gereziak. Ulu meskita Aga Meskita, Rüstempaşa Caravanserai, erromatar termak aurriak hilobi eta zubiak, herriko monumentu historiko garrantzitsua artean hainbat aldiz egiten direla.

Her dilden Ereğli Tarihi

гісторыя Эрегли

Назва Конья Эрегли; Візантыйскі імператар Іраклій імя паходзіць ад Hercules, якая з'яўляецца паў-абагаўлялі герой у грэцкай міфалогіі.

 Слова "Іраклія" у адпаведнасці з турэцкай гукавы структуры з цягам часу; Herakles да Іраклія далей, Эрегли, Эрегли, Eregliyy ў, прыняў форму Эрегли.

Эвлия Челеби травелог з'яўляецца Alaeddin Кейкубад назваў прарока Пінар праходзячы зваротны шлях, Эрегли (які ў цяперашні час у сяле Akhüyük) бруду, з-за сваіх параненых салдат загаіць раны тут Erkil ў (Эрегли) імя, таму што гэта напісана, што адсюль.

На працягу ўсёй гісторыі хеты, асірыйцы, Киммерийский, фрыгійскі, лидийский, фарсі, Аляксандр імперыя, Рымская імперыя і астатняя частка візантыйскай адміністрацыі Эрегли, стаў арэнай барацьбы паміж Візантыяй і Аббасидов 9 стст.

Анаталійскіх турак-сельджукаў ў адміністрацыі ў межах часу Эрегли, анаталійскіх княствах, устаноўленыя г-н Karamanoğlu часу Nure суфия быў першай сталіцай княства ад 1250 да 1256.

Падчас праўлення султана Мехмеда Заваёўніка быў далучаны. Багдадскай чыгункі, каб прайсці праз горад Эрегли ў 20 стагоддзі важнасць далейшага павелічэння.

раённы цэнтр Эрегли падлучаны да канца перыяду Конье правінцыі Асманскай імперыі, у перыяд рэспублікі, сітуацыя працягвае заставацца горад Конья.

1054 м над узроўнем мора, размешчаны ў Эрегли з агульным насельніцтвам адраснай На аснове рэгістрацыі насельніцтва сістэмы па стане на 2014/12/31 (ABPRS) на заснаваны на 139 131. У 69 145 мужчын і 69 986 складаюць жанчыны. 2826,65 кв км раён з раёна мае 87 суседства. Графства забяспечвае больш за палову людзей, якія жывуць за кошт сельскай гаспадаркі і жывёлагадоўлі.

İvriz самая важная рака ў раёне İvriz, пабудаванай на рацэ плаціны, Эрегли і сустракае неабходнасць арашэння сельскагаспадарчых угоддзяў і пітной вады.

Графства бабовых, тэхнічных культур, садавіны, гародніны і кармавых культур вырошчваюць. Эрегли экспартуюцца вішні, выгадаваныя ў раздзеле. Улу Мячэт, Мячэт ага, Рустэм-паша Caravanserai, руіны рымскіх лазняў зробленыя ў розны час паміж магіламі і мастоў, важных гістарычных помнікаў горада.

historyja Eriehli

Nazva Końja Eriehli; Vizantyjski impieratar Iraklij imia pachodzić ad Hercules, jakaja zjaŭliajecca paŭ-abahaŭliali hieroj u hreckaj mifalohii.

 Slova "Iraklija" u adpaviednasci z tureckaj hukavy struktury z ciaham času; Herakles da Iraklija daliej, Eriehli, Eriehli, Eregliyy ŭ, pryniaŭ formu Eriehli.

Evlija Čjeliebi travieloh zjaŭliajecca Alaeddin Kiejkubad nazvaŭ praroka Pinar prachodziačy zvarotny šliach, Eriehli (jaki ŭ ciapierašni čas u sialie Akhüyük) brudu, z-za svaich paranienych saldat zahaić rany tut Erkil ŭ (Eriehli) imia, tamu što heta napisana, što adsiuĺ.

Na praciahu ŭsioj historyi chiety, asiryjcy, Kimmierijskij, fryhijski, lidijskij, farsi, Aliaksandr impieryja, Rymskaja impieryja i astatniaja častka vizantyjskaj administracyi Eriehli, staŭ arenaj baraćby pamiž Vizantyjaj i Abbasidov 9 stst.

Anatalijskich turak-sieĺdžukaŭ ŭ administracyi ŭ miežach času Eriehli, anatalijskich kniastvach, ustanoŭlienyja h-n Karamanoğlu času Nure sufija byŭ pieršaj stalicaj kniastva ad 1250 da 1256.

Padčas praŭliennia sultana Miechmieda Zavajoŭnika byŭ dalučany. Bahdadskaj čyhunki, kab prajsci praz horad Eriehli ŭ 20 stahoddzi važnasć daliejšaha pavieličennia.

rajonny centr Eriehli padlučany da kanca pieryjadu Końje pravincyi Asmanskaj impieryi, u pieryjad respubliki, situacyja praciahvaje zastavacca horad Końja.

1054 m nad uzroŭniem mora, razmieščany ŭ Eriehli z ahuĺnym nasieĺnictvam adrasnaj Na asnovie rehistracyi nasieĺnictva sistemy pa stanie na 2014/12/31 (ABPRS) na zasnavany na 139 131. U 69 145 mužčyn i 69 986 skladajuć žančyny. 2826,65 kv km rajon z rajona maje 87 susiedstva. Hrafstva zabiaspiečvaje boĺš za palovu liudziej, jakija žyvuć za košt sieĺskaj haspadarki i žyviolahadoŭli.

İvriz samaja važnaja raka ŭ rajonie İvriz, pabudavanaj na race placiny, Eriehli i sustrakaje nieabchodnasć arašennia sieĺskahaspadarčych uhoddziaŭ i pitnoj vady.

Hrafstva babovych, techničnych kuĺtur, sadaviny, harodniny i karmavych kuĺtur vyroščvajuć. Eriehli ekspartujucca višni, vyhadavanyja ŭ razdzielie. Ulu Miačet, Miačet aha, Rustem-paša Caravanserai, ruiny rymskich lazniaŭ zroblienyja ŭ rozny čas pamiž mahilami i mastoŭ, važnych histaryčnych pomnikaŭ horada.

Her dilden Ereğli Tarihi

Eregli Povijest

Ime Konya Eregli; Vizantijski ime cara Heraklija dolazi iz Hercules, koji je polu-obožavan junak u grčkoj mitologiji.

 "Heraklija" riječ u skladu s turskim zdrave strukture tokom vremena; Herakla da, Irakli na, u Eregli, Eregli, Eregliyy u, uzeo oblik Eregli.

Evlija Čelebija putopis je Alaeddin Keykubad zove proroka Pinar položenog povratku, Eregli (koji je trenutno u selu Akhüyük) od blata, zbog ranjenih vojnika zaliječiti rane ovdje Erkil u (Eregli) ime, jer je napisano da odavde.

Kroz povijest su Hetiti, Asirci, Cimmerian, Frigijaca, Lydian, perzijski, Aleksandar Carstvo, Rimskog carstva i ostatak vizantijske uprave Eregli, bio je poprište sukoba između vizantijske i Abasida 9 stoljeća.

Anatolian Turaka Seldžuka u upravi u roku Eregli, Anatolian poglavarstva osnovana od strane gospodina Karamanoglu put Nure Sufi je bio prvi glavni grad kneževine 1250-1256.

Za vrijeme vladavine sultana Mehmeda Osvajača je pripojena. Bagdad željezničkog da prođe kroz grad Eregli u 20 stoljeća značaj dodatno povećati.

Eregli četvrti centar je povezan do kraja perioda Konya Otomanskog carstva, u periodu republike, situacija i dalje biti grad Konya.

1054 m nadmorske visine, nalazi se u Eregli sa opštom populacijom od adresa sistem zasnovan popisa stanovništva od 31.12.2014 (ABPRS) zasniva se na 139 131. 69 145 muškaraca i 69 986 su žene. 2.826,65 kvadratnih kilometara površine sa okrug ima 87 četvrti. Županije daje više od polovine ljudi koji žive od poljoprivrede i stočarstva.

İvriz najvažnija rijeka u okrugu İvriz izgrađena na rijeci Dam, Eregli i zadovoljava potrebe za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta i vode za piće.

Županije mahunarke, industrijskog bilja, voća, povrća i hrane za životinje usjevi uzgajaju. Eregli se izvozi trešnje uzgajaju u odjeljku. Ulu džamija, Aga džamija, Rustem-paša Caravanserai, ruševine rimskih termi su izrađeni u različitim vremenima između grobova i mostova, važan istorijski spomenici grada.

Ерегли История

име Konya Ерегли; Византийската името на император Ираклий идва от Hercules, който е полу-обожествен герой в гръцката митология.

 "Ираклий" дума в съответствие с турски звук структура с течение на времето; Херакъл да, Иракли нататък, Ерегли, Ерегли, Eregliyy в, прие формата на Ерегли.

Евлия Челеби пътепис е Аладин Keykubad се нарича пророк Pinar преминаване на пътуването на връщане, Ерегли (която в момента е в село Akhüyük) от кал, защото на ранените си войници излекуват раните от тук Erkil на (Ерегли) името, защото е писано, че от тук.

През цялата история на хетите, асирийците, Конан, фрикийска, Лидиецът, персийски, Александър империя, Римската империя и на останалата част от византийската администрация Ерегли, стана арена на борба между Византия и Абасидите 9 века.

Анадолски селджукските турци в администрацията по време Ерегли, анадолските княжества, установени от г-н Karamanoğlu време Nure Суфи е първата столица на княжеството 1250-1256.

По време на царуването на султан Мехмед Завоевателя е приложен. Багдад ж.п. да премине през град Ерегли в 20 века значение допълнително увеличен.

Ерегли областен център е свързан с края на периода на провинция Коня на Османската империя, периода на републиката, ситуацията продължава да бъде град Коня.

1054 м над морското равнище, разположен в Ерегли с общото население на Адрес Въз Регистрация Население система като на 31.12.2014 г. (ABPRS) се базира на 139 131. На 69 145 мъже и 69 986 са жени. 2826,65 кв.км площ с област има 87 квартала. County осигурява повече от половината от хората, които живеят от земеделие и животновъдство.

İvriz най-важната река в района İvriz построен на язовир на река, Ерегли и отговаря на нуждата за напояване на земеделските земи и на питейната вода.

County бобови култури, технически култури, плодове, зеленчуци и фуражни култури се отглеждат. Ерегли се изнасят череши, отглеждани в раздел. Улу Джамия, Джамия ага, Рустем паша Caravanserai, останките от римски бани са направени по различно време между гробници и мостове, важни исторически паметници на града.

Eregli Istoriya

ime Konya Eregli; Vizantiĭskata imeto na imperator Irakliĭ idva ot Hercules, koĭto e polu-obozhestven geroĭ v grŭtskata mitologiya.

 "Irakliĭ" duma v sŭotvet·stvie s turski zvuk struktura s techenie na vremeto; Kherakŭl da, Irakli natatŭk, Eregli, Eregli, Eregliyy v, prie formata na Eregli.

Evliya Chelebi pŭtepis e Aladin Keykubad se naricha prorok Pinar preminavane na pŭtuvaneto na vrŭshtane, Eregli (koyato v momenta e v selo Akhüyük) ot kal, zashtoto na ranenite si voĭnitsi izlekuvat ranite ot tuk Erkil na (Eregli) imeto, zashtoto e pisano, che ot tuk.

Prez tsyalata istoriya na khetite, asiriĭtsite, Konan, frikiĭska, Lidietsŭt, persiĭski, Aleksandŭr imperiya, Rimskata imperiya i na ostanalata chast ot vizantiĭskata administratsiya Eregli, stana arena na borba mezhdu Vizantiya i Abasidite 9 veka.

Anadolski seldzhukskite turtsi v administratsiyata po vreme Eregli, anadolskite knyazhestva, ustanoveni ot g-n Karamanoğlu vreme Nure Sufi e pŭrvata stolitsa na knyazhestvoto 1250-1256.

Po vreme na tsaruvaneto na sultan Mekhmed Zavoevatelya e prilozhen. Bagdad zh.p. da premine prez grad Eregli v 20 veka znachenie dopŭlnitelno uvelichen.

Eregli oblasten tsentŭr e svŭrzan s kraya na perioda na provintsiya Konya na Osmanskata imperiya, perioda na republikata, situatsiyata prodŭlzhava da bŭde grad Konya.

1054 m nad morskoto ravnishte, razpolozhen v Eregli s obshtoto naselenie na Adres Vŭz Registratsiya Naselenie sistema kato na 31.12.2014 g. (ABPRS) se bazira na 139 131. Na 69 145 mŭzhe i 69 986 sa zheni. 2826,65 kv.km plosht s oblast ima 87 kvartala. County osiguryava poveche ot polovinata ot khorata, koito zhiveyat ot zemedelie i zhivotnovŭdstvo.

İvriz naĭ-vazhnata reka v raĭona İvriz postroen na yazovir na reka, Eregli i otgovarya na nuzhdata za napoyavane na zemedelskite zemi i na piteĭnata voda.

County bobovi kulturi, tekhnicheski kulturi, plodove, zelenchutsi i furazhni kulturi se otglezhdat. Eregli se iznasyat chereshi, otglezhdani v razdel. Ulu Dzhamiya, Dzhamiya aga, Rustem pasha Caravanserai, ostankite ot rimski bani sa napraveni po razlichno vreme mezhdu grobnitsi i mostove, vazhni istoricheski pametnitsi na grada.

Her dilden Ereğli Tarihi

埃雷利歷史

科尼亞埃雷利名稱;拜占庭皇帝赫拉克名字來自大力士,這是希臘神話中的半神化的英雄。

 “赫拉克”字按照土耳其的聲音結構隨著時間的推移;赫拉克勒斯到伊拉克利上,埃雷利的,埃雷利,在Eregliyy,拿了埃雷利的形式。

愛維亞·瑟勒比遊記是阿拉丁Keykubad就是所謂的先知皮納爾傳球泥回程埃雷利(這是目前在Akhüyük村),由於其傷員醫治這裡Erkil的(埃雷利)這個名字的創傷,因為它被寫在這裡。

縱觀歷史赫梯,亞述人,基梅裡,弗里吉亞,呂底亞,波斯,亞歷山大帝國,羅馬帝國和拜占庭管理埃雷利的其餘部分,是拜占庭和阿拔斯9世紀之間的戰鬥場面。

安納托利亞塞爾柱突厥人的時間內埃雷利管理,通過Karamanoğlu先生時間Nure蘇菲建立安納托利亞公是公國的第一個首都1250年至1256年。

在蘇丹穆罕默德的統治征服者被吞併。巴格達鐵路穿過埃雷利在20世紀鎮重要性進一步增加。

埃雷利區中心連接到奧斯曼帝國,民國時期的科尼亞省的週期結束,形勢仍然是科尼亞鎮。

1054米海拔,位於埃雷利與地址固定的人口登記制度為2014年12月31日(ABPRS)的總人口是基於139 131。 69 145人和69 986的是女性。與區2826.65平方公里,面積有87附近。縣提供了比農業和畜牧業人民生活的一半以上。

İvriz在小區İvriz建壩,埃雷利和滿足需求農田灌溉和飲用水最重要的河流。

縣豆類,經濟作物,水果,蔬菜和飼料作物的生長。埃雷利出口在一節長櫻桃。烏魯清真寺,阿迦清真寺,帕夏呂斯泰姆驛館,羅馬浴場的遺址墓葬處,橋樑,城市重要的歷史古蹟之間的不同時間進行。

Āi léi lì lìshǐ

kē ní yǎ āi léi lì míngchēng; bàizhàntíng huángdì hè lākè míngzì láizì dà lìshì, zhè shì xīlà shénhuà zhōng de bàn shénhuà de yīngxióng.

 “Hè lākè” zì ànzhào tǔ'ěrqí de shēngyīn jiégòu suízhe shíjiān de tuīyí; hè lākè lè sī dào yīlākè lì shàng, āi léi lì de, āi léi lì, zài Eregliyy, nále āi léi lì de xíngshì.

Ài wéi yǎ·sè lè bǐ yóujì shì ā lādīng Keykubad jiùshì suǒwèi de xiānzhī pí nà ěr chuán qiú ní huíchéng āi léi lì (zhè shì mùqián zài Akhüyük cūn), yóuyú qí shāngyuán yīzhì zhèlǐ Erkil de (āi léi lì) zhège míngzì de chuāngshāng, yīnwèi tā bèi xiě zài zhèlǐ.

Zòng guān lìshǐ hè tī, yà shù rén, jī méi lǐ, fú lǐjí yà, lǚ dǐ yà, bōsī, yàlìshāndà dìguó, luómǎ dìguó hé bàizhàntíng guǎnlǐ āi léi lì de qíyú bùfèn, shì bàizhàntíng hé ā bá sī 9 shìjì zhī jiān de zhàndòu chǎngmiàn.

Ānnà tuō lì yǎ sài ěr zhù tūjué rén de shíjiān nèi āi léi lì guǎnlǐ, tōngguò Karamanoğlu xiānshēng shíjiān Nure sū fēi jiànlì ānnà tuō lì yǎ gōng shì gōngguó de dì yī gè shǒudū 1250 nián zhì 1256 nián.

Zài sūdān mùhǎnmòdé de tǒngzhì zhēngfú zhě bèi tūnbìng. Bāgédá tiělù chuānguò āi léi lì zài 20 shìjì zhèn zhòngyào xìng jìnyībù zēngjiā.

Āi léi lì qū zhōngxīn liánjiē dào àosīmàn dìguó, mínguó shíqí de kē ní yǎ shěng de zhōuqí jiéshù, xíngshì réngrán shì kē ní yǎ zhèn.

1054 Mǐ hǎibá, wèiyú āi léi lì yǔ dìzhǐ gùdìng de rénkǒu dēngjì zhìdù wèi 2014 nián 12 yuè 31 rì (ABPRS) de zǒng rénkǒu shì jīyú 139 131. 69 145 Rén hé 69 986 de shì nǚxìng. Yǔ qū 2826.65 Píngfāng gōnglǐ, miànjī yǒu 87 fùjìn. Xiàn tígōngle bǐ nóngyè hé xùmù yè rénmín shēnghuó de yībàn yǐshàng.

İvriz zài xiǎoqū İvriz jiàn bà, āi léi lìhé mǎnzú xūqiú nóngtián guàngài hé yǐnyòng shuǐ zuì zhòngyào de héliú.

Xiàn dòulèi, jīngjì zuòwù, shuǐguǒ, shūcài hé sìliào zuòwù de shēngzhǎng. Āi léi lì chūkǒu zài yījié zhǎng yīngtáo. Wū lǔ qīngzhēnsì, ā jiā qīngzhēnsì, pà xià lǚsītài mǔ yì guǎn, luómǎ yùchǎng de yízhǐ mùzàng chù, qiáoliáng, chéngshì zhòngyào de lìshǐ gǔjī zhī jiān de bùtóng shíjiān jìnxíng.

Her dilden Ereğli Tarihi

Eregli歴史

コンヤEregli名。ビザンチン皇帝ヘラクレイオス名は、ギリシャ神話に登場する半神格化の英雄であるヘラクレス、から来ています。

 時間をかけてトルコの音の構造に応じて、「ヘラクレイオス」という言葉。ヘラクレスは、Eregli、上イラクリ、Eregli、Eregliyyでは、Eregliの形を取っています。

エヴリヤ・チェレビの旅行記はアラエッディンKeykubadのと呼ばれる預言者ピナールは、それがここからことが書かれているので、ここでは(Eregli)名Erkilの傷を癒すために、その負傷した兵士の、泥の(Akhüyük村に現在ある)帰路、Eregliを渡しです。

歴史を通じてヒッタイト、アッシリア人、暗黒、フリギア、リディア、ペルシア、アレクサンダー帝国、ローマ帝国とビザンチン管理Eregliの残りの部分は、ビザンチンとアッバ​​ース朝9世紀もの間戦いの舞台となりました。

時間Ere​​gli内投与アナトリアセルジューク朝は、氏Karamanoğlu時間Nureスーフィーによって確立されたアナトリア公国は1250年から1256年に公国の最初の首都でした。

スルタンメフメトの治世の間、征服者が併合されました。バグダッド鉄道は重要性がさらに増加20世紀にEregliの町を通過します。

Eregli地区センターはオスマン帝国、共和国期のコンヤ県の期間の端部に接続され、状況はコンヤの町であり続けました。

2014年12月31日(ABPRS)のようアドレスに基づく人口登録システムの一般集団とEregliに位置する海抜1054メートルは、139 131に基づいています。 69 145人の男性と69 986さんは女性です。地区との2826.65平方キロの面積が87近傍を持っています。県は、農業や畜産業から住んでいる人々の半分以上を提供します。

地区İvrizでİvriz最も重要な川は川ダム、Eregli上に構築し、農地や飲料水を灌漑する必要性を満たしています。

郡のマメ科植物、工芸作物、果物、野菜、飼料作物が栽培されています。 Eregliは、セクションに成長したサクランボを輸出しています。ウル・モスク、アガのモスク、Rustemパシャキャラバンサライ、ローマ時代の浴場の遺跡は、墓や橋、町の重要な歴史的建造物との間の種々の時点で作られています。

Eregli rekishi Kon'ya Eregli-mei. Bizanchin kōtei herakureiosu-mei wa, Girisha shinwa ni tōjō suru han shinkaku-ka no eiyūdearu herakuresu, kara kite imasu.   Jikan o kakete Toruko no oto no kōzō ni ōjite,`herakureiosu' to iu kotoba. Herakuresu wa, Eregli,-jō irakuri, Eregli, Eregliyyde wa, Eregli no katachi o totte imasu. Evuriya cherebi no ryokō-ki wa araeddin Keykubad no to yoba reru yogen-sha pināru wa, sore ga koko kara koto ga kaka rete irunode, kokode wa (Eregli)-mei Erkil no kizu o iyasu tame ni, sono fushō shita heishi no, doro no (Akhüyük mura ni genzai aru) kiro, Eregli o watashidesu. Rekishi o tsūjite hittaito, asshiria hito, ankoku, furigia, ridia, Perushia, arekusandā teikoku, rōma teikoku to Bizanchin kanri Eregli no nokori no bubun wa, Bizanchin to abba ​​ ̄su asa 9 seiki mo no ma tatakai no butai to narimashita. Jikan Ere ​​ gli-nai tōyo anatoriaserujūku asa wa,-shi Karamanoğlu jikan Nure sūfī ni yotte kakuritsu sa reta anatoria kōkoku wa 1250-nen kara 1256-nen ni kōkoku no saisho no shutodeshita. Surutanmefumeto no chisei no ma, seifuku-sha ga heigō sa remashita. Bagudaddo tetsudō wa jūyō-sei ga sarani zōka 20 seiki ni Eregli no machi o tsūka shimasu. Eregli chiku sentā wa Osuman teikoku, kyōwakoku-ki no Kon'ya-ken no kikan no hashi-bu ni setsuzoku sa re, jōkyō wa Kon'ya no machideari tsudzukemashita. 2014-Nen 12 tsuki 31-nichi (ABPRS) no yō adoresu ni motodzuku jinkō tōroku shisutemu no ippan shūdan to Eregli ni ichi suru kaibatsu 1054 mētoru wa, 139 131 ni motodzuite imasu. 69 145-Ri no dansei to 69 986-san wa joseidesu. Chiku to no 2826. 65-Heihōkiro no menseki ga 87 kinbō o motte imasu. Ken wa, nōgyō ya chikusan-gyō kara sunde iru hitobito no hanbun'ijō o teikyō shimasu. Chiku İvriz de İvriz mottomo jūyōna kawa wa kawa damu, Eregli-jō ni kōchiku shi, nōchi ya inryōsui o kangai suru hitsuyō-sei o mitashite imasu. Gun no mame kashokubutsu, kōgei sakumotsu, kudamono, yasai, shiryō sakumotsu ga saibai sa rete imasu. Eregli wa, sekushon ni seichōshita sakuranbo o yushutsu shite imasu. Uru mosuku, Aga no mosuku, Rustem pashakyarabansarai, rōma jidai no yokujō no iseki wa, haka ya hashi, machi no jūyōna rekishitekikenzōbutsu to no ma no shuju no jiten de tsukura rete imasu.

Her dilden Ereğli Tarihi

História Eregli

nome Konya Eregli; O nome do Imperador Heráclio bizantina vem de Hércules, que é um herói semi-endeusado na mitologia grega.

 palavra "Heráclio" de acordo com a estrutura de som turca ao longo do tempo; Herakles que, Irakli em diante, a Eregli, Eregli, Eregliyy in, tomou a forma de Eregli.

Evliya Çelebi diário de viagem é de Alaeddin Keykubad chamado de Profeta Pinar passando a viagem de regresso, Eregli (que está atualmente na aldeia Akhüyük) de lama, por causa de seus soldados feridos curar as feridas de aqui Erkil o (Eregli) o nome porque está escrito que a partir daqui.

Ao longo da história os hititas, assírios, cimério, frígio, Lydian, persa, Alexandre, o Império, o Império Romano e o resto da administração bizantina Eregli, foi palco de combates entre o Bizantino e Abbasid 9 séculos.

Anatolian Seljuk turcos na administração dentro do tempo Eregli, principados Anatolian estabelecidas pelo tempo Mr. Karamanoğlu Nure Sufi foi a primeira capital do principado 1250-1256.

Durante o reinado do sultão Mehmed, o Conquistador, foi anexada. Bagdá ferroviária para atravessar a cidade de Eregli em 20 séculos importância ainda maior.

centro de distrito Eregli está ligado ao fim do período da província de Konya do Império Otomano, o período da República, a situação continuou a ser a cidade de Konya.

1054 m acima do nível do mar, localizado em Eregli com a população geral do Sistema de Registro de População com base em endereço a partir de 31.12.2014 (ADNKS) baseia-se em 139 131. Os 69 145 homens e 69 986 de são mulheres. 2.826,65 área km² com o distrito tem 87 bairro. County fornece mais de metade das pessoas que vivem da agricultura e pecuária.

İvriz rio mais importante no distrito İvriz construído sobre River Dam, Eregli e atende a necessidade de irrigar a terra e água potável.

legumes condado, culturas industriais, frutas, legumes e forragens são cultivadas. Eregli são exportados cerejas cultivadas em uma seção. Ulu Mesquita, Mesquita de Aga, Rustem Pasha Caravanserai, as ruínas de termas romanas são feitas em vários momentos entre túmulos e pontes, importantes monumentos históricos da cidade.

Her dilden Ereğli Tarihi

История Эрегли

Название Конья Эрегли; Византийский император Ираклий имя происходит от Hercules, которая является полу-обожествляли герой в греческой мифологии.

 Слово "Ираклия" в соответствии с турецкой звуковой структуры с течением времени; Herakles к Ираклия дальше, Эрегли, Эрегли, Eregliyy в, принял форму Эрегли.

Эвлия Челеби травелог является Alaeddin Кейкубад назвал пророка Пинар проходя обратный путь, Эрегли (который в настоящее время в селе Akhüyük) грязи, из-за своих раненых солдат залечить раны здесь Erkil в (Эрегли) имя, потому что это написано, что отсюда.

На протяжении всей истории хетты, ассирийцы, Киммерийский, фригийский, лидийский, персидский, Александр империя, Римская империя и остальная часть византийской администрации Эрегли, стал ареной борьбы между Византией и Аббасидов 9 вв.

Анатолийских турок-сельджуков в администрации в пределах времени Эрегли, анатолийских княжествах, установленные г-н Karamanoğlu времени Nure суфия был первой столицей княжества от 1250 до 1256.

Во время правления султана Мехмеда Завоевателя был присоединен. Багдадской железной дороги, чтобы пройти через город Эрегли в 20 века важность дальнейшего увеличения.

районный центр Эрегли подключен к концу периода Конье провинции Османской империи, в период республики, ситуация продолжает оставаться город Конья.

1054 м над уровнем моря, расположен в Эрегли с общим населением адресной На основе регистрации населения системы по состоянию на 31.12.2014 (ABPRS) на основан на 139 131. В 69 145 мужчин и 69 986 составляют женщины. 2826,65 кв км район с района имеет 87 соседство. Графство обеспечивает более половины людей, живущих за счет сельского хозяйства и животноводства.

İvriz самая важная река в районе İvriz, построенной на реке плотины, Эрегли и встречает необходимость орошения сельскохозяйственных угодий и питьевой воды.

Графство бобовых, технических культур, фруктов, овощей и кормовых культур выращивают. Эрегли экспортируются вишни, выращенные в разделе. Улу Мечеть, Мечеть Аги, Рустем-паша Caravanserai, руины римских бань сделаны в разное время между могилами и мостов, важных исторических памятников города.

Her dilden Ereğli Tarihi

Istoriya Eregli

Nazvaniye Kon'ya Eregli; Vizantiyskiy imperator Irakliy imya proiskhodit ot Hercules, kotoraya yavlyayetsya polu-obozhestvlyali geroy v grecheskoy mifologii.

 Slovo "Irakliya" v sootvetstvii s turetskoy zvukovoy struktury s techeniyem vremeni; Herakles k Irakliya dal'she, Eregli, Eregli, Eregliyy v, prinyal formu Eregli.

Evliya Chelebi travelog yavlyayetsya Alaeddin Keykubad nazval proroka Pinar prokhodya obratnyy put', Eregli (kotoryy v nastoyashcheye vremya v sele Akhüyük) gryazi, iz-za svoikh ranenykh soldat zalechit' rany zdes' Erkil v (Eregli) imya, potomu chto eto napisano, chto otsyuda.

Na protyazhenii vsey istorii khetty, assiriytsy, Kimmeriyskiy, frigiyskiy, lidiyskiy, persidskiy, Aleksandr imperiya, Rimskaya imperiya i ostal'naya chast' vizantiyskoy administratsii Eregli, stal arenoy bor'by mezhdu Vizantiyey i Abbasidov 9 vv.

Anatoliyskikh turok-sel'dzhukov v administratsii v predelakh vremeni Eregli, anatoliyskikh knyazhestvakh, ustanovlennyye g-n Karamanoğlu vremeni Nure sufiya byl pervoy stolitsey knyazhestva ot 1250 do 1256.

Vo vremya pravleniya sultana Mekhmeda Zavoyevatelya byl prisoyedinen. Bagdadskoy zheleznoy dorogi, chtoby proyti cherez gorod Eregli v 20 veka vazhnost' dal'neyshego uvelicheniya.

rayonnyy tsentr Eregli podklyuchen k kontsu perioda Kon'ye provintsii Osmanskoy imperii, v period respubliki, situatsiya prodolzhayet ostavat'sya gorod Kon'ya.

1054 m nad urovnem morya, raspolozhen v Eregli s obshchim naseleniyem adresnoy Na osnove registratsii naseleniya sistemy po sostoyaniyu na 31.12.2014 (ABPRS) na osnovan na 139 131. V 69 145 muzhchin i 69 986 sostavlyayut zhenshchiny. 2826,65 kv km rayon s rayona imeyet 87 sosedstvo. Grafstvo obespechivayet boleye poloviny lyudey, zhivushchikh za schet sel'skogo khozyaystva i zhivotnovodstva.

İvriz samaya vazhnaya reka v rayone İvriz, postroyennoy na reke plotiny, Eregli i vstrechayet neobkhodimost' orosheniya sel'skokhozyaystvennykh ugodiy i pit'yevoy vody.

Grafstvo bobovykh, tekhnicheskikh kul'tur, fruktov, ovoshchey i kormovykh kul'tur vyrashchivayut. Eregli eksportiruyutsya vishni, vyrashchennyye v razdele. Ulu Mechet', Mechet' Agi, Rustem-pasha Caravanserai, ruiny rimskikh ban' sdelany v raznoye vremya mezhdu mogilami i mostov, vazhnykh istoricheskikh pamyatnikov goroda.

Her dilden Ereğli Tarihi

Storia Eregli

Nome Konya Eregli; Il nome imperatore bizantino Eraclio viene da Ercole, che è un eroe semi-divinizzato nella mitologia greca.

 parola "Eraclio" secondo la struttura sonora turco nel tempo; Eracle a, Irakli su, il Eregli, Eregli, Eregliyy in, ha preso la forma di Eregli.

Evliya diario di viaggio è di Alâeddin Keykubad chiamato il Profeta Pinar passando il viaggio di ritorno, Eregli (che è attualmente nel villaggio Akhüyük) di fango, a causa dei suoi soldati feriti guarire le ferite qui Erkil del (Eregli) il nome perché è scritto che da qui.

Nel corso della storia gli Ittiti, Assiri, Cimmerian, frigio, lidio, persiano, Alexander l'impero, l'impero romano e il resto dell'amministrazione bizantina Eregli, è stata teatro di combattimenti tra il bizantino e abbaside 9 secoli.

Anatolian turchi selgiuchidi nell'amministrazione entro il tempo Eregli, principati anatoliche stabiliti da tempo Mr. Karamanoglu Nure Sufi è stata la prima capitale del principato 1250-1256.

Durante il regno del sultano Maometto II fu annessa. Baghdad ferroviaria di passare attraverso la città di Eregli in 20 secoli importanza ulteriormente aumentata.

Centro quartiere Eregli è collegato alla fine del periodo della provincia di Konya dell'Impero Ottomano, il periodo della Repubblica, la situazione continua ad essere la città di Konya.

1054 m sul livello del mare, che si trova a Eregli con la popolazione generale di indirizzo sistema basato Popolazione registrazione a partire dal 31.12.2014 (ABPRS) si basa su 139 131. I 69 145 uomini e 69 986 di sono donne. 2.826,65 mq zona km con distretto ha 87 quartiere. Contea fornisce più della metà delle persone che vivono di agricoltura e la zootecnia.

Ivriz fiume più importante nel quartiere Ivriz costruito su River Dam, Eregli e risponde alla necessità di irrigare i terreni agricoli e acqua potabile.

legumi County, colture industriali, frutta, verdura e colture di alimentazione sono cresciuti. Eregli sono esportati ciliegie coltivate in una sezione. Moschea Ulu, la Moschea di Aga, Rustem Pasha Caravanserai, le rovine delle terme romane sono realizzati in diversi momenti tra tombe e ponti, importanti monumenti storici della città.

ерегли Историја

Коња Ерегли име; Византијски цар Ираклије назив потиче од Херцулес, који је полу-обоготворени јунак у грчкој митологији.

 "Ираклије" реч у складу са турском звука структуре током времена; Хераклес да, Иракли даље, Ерегли, Ерегли, Ереглиии у, узео облик Ерегли.

Евлија Челебија путопис је Алаеддин Кеикубад се зове пророк Пинар пролази повратку, ерегли (који је тренутно у селу Акхуиук) од блата, због његових рањених војника лечити ране овде Еркил у (Ерегли) име јер је написано да одавде.

Током историје Хетита, Асирци, таман, Фригијаца, лидијског, персијски, Александар царство, Римско царство и остатак византијског администрације Ерегли, био је поприште борби између Византије и абасидских 9 века.

Анатолиан Сељук Турци у администрацији у временском Ерегли, Анатолиан кнежевине утврђена господин Караманоглу време Нуре Суфи је прва престоница Кнежевине од 1250 до 1256.

За време владавине султана Мехмеда Освајача је припојена. Багдад железнички да прође кроз град Ерегли у 20 векова значај даљи раст.

котара ерегли је повезан са краја периода конијске Османског царства, републичком периоду, ситуација је наставила да буде град Кониа.

1054 м надморске висине, налази у Ерегли са општом популацијом на адресе На становника систем регистрације на дан 31.12.2014 (АБПРС) заснива се на 139 131. На 69 145 људи и 69 986 су жене. 2826,65 квадратних километара површине са округу има 87 комшилук. Округ обезбеђује више од половине људи који живе од пољопривреде и сточарства.

Ивриз најважнија река у округу Ивриз изграђене на реци Дам, Ерегли и испуњава потребу за наводњавање пољопривредног земљишта и воде за пиће.

Цоунти махунарке, индустријско биље, воће, поврће и усеви хране се узгајају. Ерегли се извози трешње узгаја у одељку. Улу џамија, агина џамија, Рустем-паша Царавансераи, остаци римских купатила су израђени у различитим периодима између гробова и мостова, важних историјских споменика града.

Her dilden Ereğli Tarihi

Eregli Geschiedenis

naam Konya Eregli; De Byzantijnse keizer Heraclius naam komt van Hercules, dat is een semi-vergoddelijkte held in de Griekse mythologie.

 "Heraclius" woord in overeenstemming met de Turkse goede structuur in de tijd; Herakles aan, Irakli op de Eregli, Eregli, Eregliyy in, in de vorm van Eregli.

Evliya Çelebi reisverslag is Alaeddin Keykubad heet de profeet Pinar het passeren van de terugreis, Eregli (die momenteel in Akhüyük dorp) van modder, vanwege de gewonde soldaten te helen de wonden van hier Erkil de (Eregli) de naam, want er staat geschreven dat vanaf hier.

Doorheen de geschiedenis van de Hittieten, Assyriërs, Cimmerian, Phrygische, Lydian, Perzisch, Alexander het Rijk, het Romeinse Rijk en de rest van het Byzantijnse bestuur Eregli, was het toneel van gevechten tussen de Byzantijnse en Abbasid 9 eeuwen.

Anatolische Seljuk Turken in de administratie binnen de Eregli, opgericht door de heer Karamanoğlu tijd Nure Sufi Anatolische vorstendommen was de eerste hoofdstad van het vorstendom 1250-1256.

Tijdens het bewind van sultan Mehmed de Veroveraar werd gehecht. Bagdad spoorlijn door de stad van Eregli in 20 eeuwen belang verder toe te passen.

Eregli district centrum is verbonden met het einde van de periode van Konya provincie van het Ottomaanse Rijk, de republiek periode, de situatie bleef de stad Konya zijn.

1054 m boven de zeespiegel, gelegen in Eregli met de algemene bevolking van de basis van adres Bevolking Registratie Systeem vanaf 31.12.2014 (ABPRS) is gebaseerd op 139 131. De 69 145 mannen en 69 986 zijn vrouwen. 2826,65 vierkante kilometer met district heeft 87 wijk. County zorgt voor meer dan de helft van de mensen die leven van de landbouw en veeteelt.

İvriz belangrijkste rivier in het district İvriz gebouwd op River Dam, Eregli en voldoet aan de noodzaak om de landbouwgrond en het drinken van water te irrigeren.

County peulvruchten, industriële gewassen, fruit, groenten en diervoeders gewassen worden geteeld. Eregli worden geëxporteerd kersen geteeld in een sectie. Ulu Moskee, de Aga Moskee, Rustem Pasha Caravanserai, de ruïnes van de Romeinse baden zijn gemaakt op verschillende tijdstippen tussen de graven en bruggen, belangrijke historische monumenten van de stad.

10 Şub 2024 - 00:50 - Kültür Sanat --- Okunma

Son bir ayda ereglihaberleri.com sitesinde 528.671 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Ereğli Haberleri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ereğli Haberleri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Ereğli Haberleri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Ereğli Haberleri değil haberi geçen ajanstır.


Reklamı Kapat